Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa

Posted on 28 stycznia 202119 lutego 2021Categories BHPTags ,   Leave a comment on Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa

Chorobę zawodową można uznać jeżeli w wyniku oceny warunków pracy ustalono bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że dana choroba została spowodowana w wyniku pracy w narażeniu zawodowym lub gdy jest ona ściśle związana z warunkami i specyfiką wykonywanej pracy na danym stanowisku. Jako choroba zawodowa może być zakwalifikowana tylko taka choroba, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Rodzaje choroby zawodowej Przykładami chorób zawodowych mogą być np.: pylica płuc (np. u górników), choroba popromienna (u radiologów), lub też przewlekłe choroby … Continue reading “Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa”

Ocena ryzyka zawodowego i obowiązki pracodawcy

Posted on 28 stycznia 202119 lutego 2021Categories BHPTags , , ,   Leave a comment on Ocena ryzyka zawodowego i obowiązki pracodawcy

Oceną ryzyka zawodowego można określić ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących szkody – np. niepożądane skutki  poniesione na zdrowiu w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w miejscu pracy lub sposobu jej wykonywania. Działania podejmowane w celu uniknięcia ryzyka mają na celu zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych związanych z występowaniem w miejscu pracy wysokiego natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracownika. Ocena ryzyka zawodowego polega na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych wydarzeń czy sytuacji, mogących spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa … Continue reading “Ocena ryzyka zawodowego i obowiązki pracodawcy”

Pracownik ma covid-19 – obowiązki pracodawcy

Posted on 28 stycznia 202119 lutego 2021Categories BHPTags , , ,   Leave a comment on Pracownik ma covid-19 – obowiązki pracodawcy

Zagadnienie procedur postępowania przez Pracodawcę w przypadku stwierdzenia Covid 19 u pracownika regulują przepisy poniższych aktów prawnych (stan na 19.11.2020 r.): – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020.1320), dalej jako „k.p.”, – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758 ze zm.), dalej jako „Rozp.RM”. Procedury postępowania Stwierdzenie zakażeniem Covid 19 u pracownika jest równoznaczne z jego izolacją.  Zgodnie z przepisami, osoba, u której stwierdzono … Continue reading “Pracownik ma covid-19 – obowiązki pracodawcy”