grupa młodych osób w biurze

Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a wysokość składek ZUS

Obecnie obowiązuje zasada, że każda zawarta umowa zlecenia powinna być traktowana jako odrębny tytuł ubezpieczenia. Świadczy to o tym, że płatnik, który zatrudnia zleceniobiorcę wykonującego równolegle 2 (lub więcej) umowy zlecenia, musi go zgłosić do ubezpieczeń z tytułu każdej umowy odrębnie. Obowiązek zgłoszenia wszystkich umów  spoczywa również na płatniku składek.
Osoba wykonująca pracę na podstawie zawartej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej). Obowiązek zgłoszenia oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na płatniku składek, którym będzie zleceniodawca (art. 36 ust. 2 ustawy systemowej).
Jest możliwość, że dana osoba będzie wykonywała pracę u jednego pracodawcy na podstawie kilku umów zlecenia, pod warunkiem że swoim zakresem obejmują one różne rodzaje obowiązków i czynności. W innej sytuacji ZUS może kwestionować takie umowy pod kątem podlegania ubezpieczeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.