kaszląca kobieta

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

Osoba ubezpieczona przebywająca na zwolnieniu chorobowym ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS. ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić taki  zasiłek osobie uprawnionej po przedłożeniu przez nią dokumentów potwierdzających prawo do takiego zasiłku, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Ten termin dotyczy również wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 7 ustawy wypadkowej).Zdarza się, że termin ten może być dłuższy, np. gdy ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jeśli opóźnienie w wypłacie jest nieuzasadnione i nastąpi z przyczyn dotyczących ZUS, będzie on zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych.

Jak udokumentować okres choroby?

Dokumentem, który jest niezbędny do stwierdzenia uprawnień do świadczeń chorobowych jest głównie zaświadczenie lekarskie (e-ZLA). Inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju zasiłku, określa rozporządzenie z 22 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub, ich wysokość oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku wówczas, gdy prawo do zasiłku ustało lub, że takie prawo w ogóle nie istniało.

Kiedy zasiłek nie przysługuje? 

Jeżeli świadczenie zostało pobrane w sposób nieuzasadniony z winy ubezpieczonego lub wskutek okoliczności, o których mowa w art. 15-17 i art. 59 ust. 6 i 7 ustawy zasiłkowej, czyli np. jeżeli w okresie niezdolności do pracy ubezpieczony wykonywał pracę, albo niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa – w takich przypadkach ubezpieczony traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia.  W tej sytuacji wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66 ust. 2 ustawy zasiłkowej).
Zasiłek nie przysługuje również w sytuacji, gdy ubezpieczony:
nie posiada wymaganego okresu oczekiwania;
zachowuje w okresie niezdolności do pracy prawo do wynagrodzenia;
zakończy się  okres zasiłkowy.

Więcej podobnych zagadnień znajdziesz na Blogu.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.