Nasze usługi

PRAWO PRACY

Usługi Sipp.pl w zakresie prawa pracy to w szczególności: 

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również – pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
 • reprezentowanie podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracowników w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzanie porozumień stron związanych ze stosunków pracy;
 • pisanie odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • dochodzenie zapłaty należytego wynagrodzenia, w tym o zapłaty nadgodzin oraz ekwiwalentu;
 • porady w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porady dotyczące zwolnień grupowych;
 • pomoc przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne;
 • porady związane z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • pomoc w sprawach dotyczących mobbingu;
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenie odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowywanie klauzuli o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oferta obejmuje także wachlarz innych usług, których nie wymieniono z uwagi na wiele aspektów prawa pracy. 

PRAWO BUDOWLANE

Naszą ofertę w zakresie prawa budowlanego kierujemy m.in. do polskich i zagranicznych inwestorów, firm budowlanych, architektów, deweloperów.

Sipp.pl  świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie sporządzenia i negocjowania umów procesu budowlanego takich jak np. umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcami, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy z kierownikami budowy, umowy z inżynierami budowy, umowy o prace geologiczne i wiele innych związanych z przedmiotem prawa budowlanego. Naszym Klientom udzielamy informacji dotyczących legalizacji inwestycji oraz zagadnień administracyjnych związanych z procesem budowlanym.

Ponadto:

 • Udzielamy pomocy prawnej w zakresie przepisów zagospodarowania przestrzennego terenu, przede wszystkim regulacji dotyczących gminnej, powiatowej i wojewódzkiej gospodarki nieruchomościami oraz planów zagospodarowania terenu;
 • Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy podmioty w sprawach związanych z katastrofami budowlanymi oraz wypadkami na budowie;

Nasza firma oferuje także porady prawne w kwestiach ochrony środowiska związanych z inwestycjami budowlanymi.

PRAWO GOSPODACZE

Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. udziela porad z szerokiego zakresu zagadnień prawa gospodarczego, pozwalając przedsiębiorcom zorientować się w przepisach w tym obszarze.

Wspieramy też przedsiębiorców w tworzeniu i przekształceniach prawnych spółek (w tym przekształcenia w spółki komandytowe). Pomagamy przygotować i przeprowadzić restrukturyzacje firmy. Obsługujemy także procesy likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest również do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą. Sipp.pl  doradza przy wyborze najlepszych form prowadzenia działalności gospodarczych przewidzianych w prawie polskim i prawie unijnym.  

PRAWO OŚWIATOWE

W zakresie prawa oświatowego firma Serwis Informacyjny Polskiego Prawa świadczy następujące usługi:

 • pomoc w zakresie wyboru właściwej formy organizacyjnej; 
 • audyt w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach;
 • doradzanie w zakresie zasad organizacji i funkcjonowania, a także procedur obowiązujących w placówkach;
 • przygotowywanie wymaganej przez prawo dokumentacji, w tym aktów wewnętrznych, regulaminu szkoły, regulaminu przyjęć do szkoły, regulaminu płatności, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu rady rodziców, regulaminu samorządu uczniowskiego; 
 • szkolenia i konsultacje z zakresu prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie obowiązków jakie ciążą na podmiotach prowadzących szkoły niepubliczne
 • udzielanie porad prawnych dla podmiotów prowadzących placówki, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych; 
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, w tym m.in. umów o nauczanie i kształcenie w placówce; 
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 
 

PRAWO HANDLOWE

Zakres prawa handlowego obejmuje przede wszystkim kwestie związane z przedsiębiorcami: (jednoosobowa działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie, banki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe) oraz umowami, o którym mowa w kodeksie cywilnym. Obejmuje także regulacje dotyczące prawa własności przedsiębiorców, zwalczania konkurencji, prawa giełdowego i autorskiego oraz inne związane z szeroko rozumianym handlem.

Przykładowe usługi prawne świadczone przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa w zakresie prawa handlowego to: 

 • analiza prawna umów handlowych;
 • wsparcie toku negocjacji handlowych;
 • reprezentacja w sporach dotyczących umów handlowych (np. roboty budowlane, umowy transportowe, umowy leasingu);
 • ocena ryzyka prawnego, jakie może być z nią związane.

PRAWO CYWILNE

Nasza firma świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi. Na oferowaną pomoc składa się w szczególności: 

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • opracowywanie treści pism procesowych, w tym w szczególności pozwów, wniosków, apelacji, skarg i odwołań.

Specjalizujemy się w Prawie Cywilnym: prowadzimy sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę, odszkodowania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności. 

Jeśli masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, skontaktuj się z nami. 

Dane kontaktowe

Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o.

Al. 29 Listopada 130/208 31-406 Kraków

NIP: 6783163335

REGON: 365745929

KRS: 0000644588

Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

   Fax (12) 311 46 64

  Tel. (12) 352 32 70

 

   Email: bok@sipp.pl