grafika kobiety, która boli głowa

Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub w krótszym okresie, jeśli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy.
Miesięczne wynagrodzenie z powyższych okresów należy pomniejszyć o 13,71% (suma składek ZUS). Tak obliczona kwota stanowi podstawę zasiłku chorobowego.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego przysługuje w wysokości:
– 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
– 70% podstawy wymiaru – w przypadku przebywania w szpitalu;
– 100% podstawy wymiaru (również za okres pobytu w szpitalu), jeżeli niezdolność do pracy powstała:
– wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy;
– w okresie ciąży;
– wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy w wysokości 80% przysługuje także osobom ubezpieczonym, które przebywają w szpitalu w okresie od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy (w danym roku kalendarzowym), jeśli ukończyły 50 rok życia lub wykonują pracę nakładcza lub służbę zastępczą.
Jeżeli pomiędzy okresami pobierania świadczeń chorobowych nie było przerwy lub przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pozostaje bez zmian.

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.