uścisk dłoni dwóch osob na tle pomieszczenia

Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa

Chorobę zawodową można uznać jeżeli w wyniku oceny warunków pracy ustalono bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że dana choroba została spowodowana w wyniku pracy w narażeniu zawodowym lub gdy jest ona ściśle związana z warunkami i specyfiką wykonywanej pracy na danym stanowisku. Jako choroba zawodowa może być zakwalifikowana tylko taka choroba, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych.

Rodzaje choroby zawodowej

Przykładami chorób zawodowych mogą być np.: pylica płuc (np. u górników), choroba popromienna (u radiologów), lub też przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym m.in. nauczycieli czy wokalistów. Wykaz nie przyporządkowuje jednak danych zawodów do konkretnych chorób. Ewentualny związek choroby z wykonywaniem danej profesji jest badany każdorazowo, z uwzględnieniem danego przypadku. 

Każdy przypadek wystąpienia choroby zawodowej powinien być jak najszybciej zgłoszony przez pracodawcę właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy. Także badający lekarz, który zauważył objawy takiej choroby u swojego pacjenta ma obowiązek skierować go na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który przypuszcza, że występujące u niego objawy mogą na taką wskazywać. Pracownik obecnie zatrudniony zgłasza podejrzenie choroby zawodowej za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim opiekę zdrowotną.

Więcej o podobnych zagadnieniach znajdziesz na naszym Blogu.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.