osoba pracująca na wysokościach

Ocena ryzyka zawodowego i obowiązki pracodawcy

Oceną ryzyka zawodowego można określić ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących szkody – np. niepożądane skutki  poniesione na zdrowiu w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w miejscu pracy lub sposobu jej wykonywania.

Działania podejmowane w celu uniknięcia ryzyka mają na celu zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych związanych z występowaniem w miejscu pracy wysokiego natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracownika. Ocena ryzyka zawodowego polega na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych wydarzeń czy sytuacji, mogących spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników bądź, poniesienia szkód materialnych, oraz ewentualnych niekorzystnych skutków tych zdarzeń. 

Obowiązki pracodawcy

W ramach oceny ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek:

  • dokonania oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą,
  • udokumentowania tejże oceny,
  • zastosowania koniecznych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
  • poinformowania pracowników o istniejącym ryzyku zawodowym, wiążącym się z wykonywaną  pracą, oraz o możliwościach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka

W celu dokonania oceny ryzyka zawodowego konieczne jest skorzystanie z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia możliwych do wystąpienia przy wykonywaniu określonych prac przeprowadzanych w zakładzie pracy. Ocena powinna być przeprowadzona na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie pracy. W razie istotnej zmiany warunków wykonywania pracy na danym stanowisku niezbędne będzie przeprowadzenie ponownej oceny. Okresowo natomiast należy przeprowadzać ocenę ryzyka na stanowiskach pracy charakteryzujących się z wysokim zagrożeniem. Szczególne obowiązki związane z oceną ryzyka zawodowego dotyczą stanowisk, na których są zatrudnione pracownice w ciąży, pracownicy młodociani czy niepełnosprawni. Przy ocenie ryzyka zawodowego tych pracowników musi  być uwzględniony charakter ich pracy.

Więcej ciekawych informacji na podobne tematy znajdziesz na Blogu.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.