symbol "Lubie to"

Odliczenie w PIT dla krwiodawców

Promując politykę oddawania krwi – w roku 2021 mamy możliwość skorzystania z tzw. ulgi na krew w rozliczeniu rocznym PIT. Mamy zatem okazję odliczenia od dochodu krwi (jak i jej składników), którą oddaliśmy w 2020 roku. Ulgę tą odliczamy pod nazwą „Ulga na krew”.

Ile wynosi odliczenie? Jak go dokonać?

Honorowe przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew. Wysokość ulgi w rozliczeniu rocznym nie może jednak przekroczyć 6% dochodu.

Ponadto mamy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za oddanie osocza z przeciwciałami Covid-19 od ozdrowieńca. Wysokość ulgi od krwi, jak i ulgi za oddanie osocza zależny od ilości pobranego materiału.

Ulga podatkowa od krwi

Ulga przysługuje jedynie z tytułu darowizny, nie jej sprzedaży, a płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do skorzystania z niej. Należy natomiast pamiętać, że otrzymane bezpłatnie czekolady czy soki przez osoby oddającym krew nie są traktowane jako zapłata. Są one jedynie środkami pomagającymi zregenerować organizm i przyspieszyć powrót do normalnego funkcjonowania.

Ważne jest również to, aby darowizna była przekazana zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi (dokonana musi być przez honorowego dawcę czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi).

Reasumując, darowizna musi być przekazana na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

Do skorzystania z ulgi wymagane będzie jedynie zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi i/lub jej składników (np. wpis w karcie honorowego dawcy).

Ulga podatkowa na oddanie osocza

Aby móc skorzystać z odliczenia, podatnik powinien pozyskać zaświadczenie, z informacją o bezpłatnym przekazaniu osocza oraz pobranej ilości.

Jak dokonać odliczenia?

Ulgę od krwi i ulgę na oddanie osocza ujmujemy z zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikacyjne, czyli jego nazwę i adres).

Z ulgi skorzystać mogą zarówno podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-36 i PIT -37, jak i podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a więc w zeznaniu PIT-28, poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi. W tym przypadku również konieczne będzie dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazana będzie kwota odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego.

Pamiętajmy, iż PIT -36 i PIT -37 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r., a PIT-28 do 1 marca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Zgodnie z tą regulacją odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777, ze zm.), w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Więcej na temat urlopów znajdziesz na naszym Blogu w kategorii Podatki.