monety i banknot 50 euro

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest to rodzaj wsparcia publicznego, występujący w programach pomocowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Z założenia pomoc de minimis nie narusza konkurencji na rynku. Zgodnie z przepisami limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. Natomiast w  przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów, limit ten został zmniejszony i wynosi 100 tys. euro.

Kto nie może skorzystać?

Oprócz limitu kwotowego występują również wyłączenia dla pewnych grup podatników, którzy nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Należą do nich:
– przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
– przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
– przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej – jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów.

Formy przydzielanej pomocy

Pomoc de minimis może zostać przydzielona w kilku formach. Do najczęściej stosowanych należy jednorazowa amortyzacja.  Inne opcje to:
– zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (dotyczy ochotniczych Hufców Pracy);
– umorzenie / odroczenie / rozłożenie na raty podatków lub składek ZUS;
– dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.
Pomoc de minimis może uzyskać przedsiębiorca również na rozwój swojej działalności w formie jednorazowej dotacji.
Środki te mogą być przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia w działalności, bądź np. na usługi doradczo-szkoleniowe.

Opinie na temat pomocy de minimis znajdziesz na Forum.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.