kobieta pracująca na komputerze na łonie przyrody zimą

Projekt nowelizacji Pracy zdalnej w Kodeksie Pracy


Nowa definicja określa pracę zdalną jako pracę, którą będzie można wykonywać całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem jej świadczenia, określonym w umowie lub wskazanym przez zatrudniającego. Jest projekt nowych przepisów dotyczących uregulowań w zakresie wykonywania pracy zdalnej. 

Zasady wykonywania obowiązków poza firmą mają zostać przedstawione zostaną w porozumieniu ze związkami zawodowymi, regulaminie lub poleceniu wydawanym przez pracodawcę albo w indywidualnym uzgodnieniu z zatrudnionym. Pracodawca powinien określić m.in. ekwiwalent dla zatrudnionego (jeśli będzie używał własnego sprzętu) oraz sposób kontroli w miejscu świadczenia zadań. Po okresie  trzech miesięcy wykonywania pracy w formie zdalnej każda ze stron będzie mogła domagać się przywrócenia poprzednich warunków, tj. powrotu pracownika do firmy. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań Pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie, że jego stanowisko pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki. W razie nieszczęśliwych zdarzeń pracodawca może nie uznać ich za wypadek przy pracy, jeśli pracownik  odmówi złożenia takowego oświadczenia.  

Wstępny projekt nowelizacji zawiera kilka propozycji, m.in. taką, że pracę będzie można wykonywać całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem jej świadczenia, określonym w umowie lub wskazanym przez zatrudniającego. To pojęcie szersze niż telepraca, która obejmowała jedynie możliwość pracy poza siedzibą firmy przy użyciu sprzętu elektronicznego. 

Zasady wykonywania pracy zdalnej w danej firmie mają być określone w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w ciągu 30 dni, firma ustali je samodzielnie w regulaminie, także w sytuacji, gdy w zakładzie nie funkcjonują związki zawodowe. W tym wypadku firma musi skonsultować projekt regulaminu z przedstawicielami pracowników. Obie strony – pracodawca i pracownik  samodzielnie ustalą zasady zdalnego wykonywania zadań. Pracodawca będzie mógł nakazać świadczenie pracy poza swoją siedzibą tylko w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (np. klęski żywiołowej) lub epidemii oraz gdy jest to niezbędne do zapewnienia zatrudnionemu bezpiecznych warunków pracy (np. w razie awarii lub usuwania jej skutków). 

Z nowelizacji wynika, że osobie wykonującej zadania w formie zdalnej pracodawca musi dostarczyć niezbędne materiały i narzędzia oraz pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi. 

Pracownik może też korzystać z prywatnego sprzętu do celów służbowych. W tym wypadku firma będzie musiała zapewnić mu ekwiwalent pieniężny (w wysokości ustalonej w porozumieniu). Przepisy dotyczące bhp mówią o tym, iż, jeśli obowiązki są wykonywane w miejscu zamieszkania pracownika, to zatrudniający ma prawo przeprowadzać jego kontrolę w godzinach pracy, ale tylko za zgodą zatrudnionego. To pracownik ma odpowiadać za właściwą organizację swojego stanowiska w miejscu jej wykonywania (będzie on składał oświadczenie, że zapewnia mu ono bezpieczne warunki wykonywania zadań). Jeśli zgłosi pracodawcy wypadek przy pracy, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie kontroli miejsca zdarzenia.

Więcej na temat urlopów znajdziesz na naszym Blogu w kategorii Prawo.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.