Usługi Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o.

Prawo Pracy

Usługi Sipp.pl w zakresie prawa pracy to w szczególności: 

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również – pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
 • pomoc w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • pomoc w sporządzaniu porozumień stron związanych stosunkiem pracy;
 • doradztwo dotyczące odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • doradztwo w dochodzeniu zapłaty należytego wynagrodzenia, w tym o zapłatę nadgodzin oraz ekwiwalentu;
 • porady w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porady dotyczące zwolnień grupowych;
 • pomoc przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne;
 • porady związane z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • pomoc w sprawach dotyczących mobbingu;
 • doradztwo w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracowników;
 • doradztwo związane z przygotowywaniem klauzuli o zakazie konkurencji;
 • doradztwo związane z przygotowywaniem klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oferta obejmuje także wachlarz innych usług, których nie wymieniono z uwagi na wiele aspektów prawa prawa pracy. 

Prawo Podatkowe

Jako firma posiadająca bogate doświadczenie, świadczymy pomoc i doradztwo w zakresie:
 • postępowań przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej;
 • kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej), zwrotu podatku, nadpłaty podatku;
 • pomoc w sporządzaniu odwołań (odwołania, skargi do WSA, NSA);
 • sporządzaniu opinii dotyczących skutków podatkowych planowanych bądź podjętych działań, tzw. ryzyk podatkowych;
 • bieżącego doradztwa w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • doradztwa z zakresu przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, podziały, przekształcenia);
 • sporządzania wniosków o umorzenie podatku, o rozłożenie należności na raty, zgłoszeń podatkowych;
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO);
 • unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Jeśli masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, skontaktuj się z nami.

Prawo gospodarcze

Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. udziela porad z szerokiego zakresu zagadnień prawa gospodarczego, pozwalając przedsiębiorcom zorientować się w przepisach w tym obszarze.

Wspieramy też przedsiębiorców w tworzeniu i przekształcaniu prawnych spółek. Pomagamy przygotować i przeprowadzić restrukturyzację firmy. Obsługujemy także procesy likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest również do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą. Sipp.pl  doradza przy wyborze najlepszych form prowadzenia działalności gospodarczych przewidzianych w prawie polskim i prawie unijnym.  

Prawo oświatowe

W zakresie prawa oświatowego firma Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. – Sipp świadczy następujące usługi:

 • pomoc w zakresie wyboru właściwej formy organizacyjnej; 
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach;
 • doradztwo w zakresie zasad organizacji i funkcjonowania, a także procedur obowiązujących w placówkach;
 • przygotowywanie wymaganej przez prawo dokumentacji, w tym aktów wewnętrznych, regulaminu szkoły, regulaminu przyjęć do szkoły, regulaminu płatności, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu rady rodziców, regulaminu samorządu uczniowskiego; 
 • konsultacje z zakresu obowiązków jakie ciążą na podmiotach prowadzących szkoły niepubliczne
 • udzielanie porad dla podmiotów prowadzących placówki, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych; 
 • przygotowywanie umów, w tym m.in. umów o nauczanie i kształcenie w placówce.

Prawo handlowe

Zakres prawa handlowego obejmuje przede wszystkim kwestie związane z przedsiębiorcami: (jednoosobowa działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie, banki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe) oraz umowami, o którym mowa w kodeksie cywilnym. Obejmuje także regulacje dotyczące prawa własności przedsiębiorców, zwalczania konkurencji, prawa giełdowego i autorskiego oraz inne związane z szeroko rozumianym handlem.

Przykładowe usługi prawne świadczone przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. – Sipp w zakresie prawa handlowego to: 

 • analiza umów handlowych;
 • wsparcie toku negocjacji handlowych;
 • doradztwo w sporach dotyczących umów handlowych (np. roboty budowlane, umowy transportowe, umowy leasingu);
 • ocena ryzyka prawnego, jakie może być z nią związane.

Prawo cywilne

Nasza firma świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi. Na oferowaną pomoc składa się w szczególności: 

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii;
 • pomoc w opracowywaniu treści pism procesowych, w tym w szczególności wniosków, apelacji, skarg i odwołań.

Oferujemy także doradztwo w sprawach spadkowych, sprawach o zapłatę, odszkodowania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności.