monety

Składki ZUS – jak rozłożyć na raty?

W przypadku trudności z opłaceniem należnych składek ZUS, istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, ZUS zawiesi prowadzone wobec danego przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne. W tym celu  należy złożyć Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Kto może skorzystać? 

O rozłożenie zadłużenia na raty może ubiegać się każda osoba posiadająca zadłużenie w ZUS: Mogą to być:
– przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy,
– spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
– małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,
– pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.
Jeśli dłużnik zdecyduje się na rozłożenie zaległości na raty, pozwoli mu to m.in. na:
– spłatę zadłużenia w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach.
– odsetki  nie będą naliczane od następnego dnia po dniu, w którym wpłynął wniosek, a jedynie opłata prolongacyjna. (Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy).
–  zostanie zawieszone postępowanie administracyjne. 

Jakie należności można rozłożyć na raty? 

Na raty można rozłożyć określone należności:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych
wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

W przypadku jeśli ZUS odmówi  udzielenia ulgi, płatnik składek jest  zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi włącznie do dnia zapłaty.
W każdym momencie płatnik ma prawo odstąpić od umowy ratalnej. Rozwiązanie umowy następuje od dnia, w którym płatnik złoży pisemne oświadczenie, jednak nie wcześniej niż od dnia jego złożenia w ZUS.
W momencie odstąpienia od umowy płatnik ma obowiązek od razu spłacić zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Więcej informacji na tematy dotyczące ZUS znajdziesz na naszym Blogu. 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.