uczniowe rozmawiający w czasie przerwy

Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje

Prawo do ulgi na pełnoletnie dziecko

Ukończenie przez dziecko dojrzałości nie oznacza utraty ulgi podatkowej przez rodzica. Ponadto jeżeli pociecha chce kontynuować naukę po osiągnięciu wieku dojrzałości, rodzic nadal może korzystać z ulgi na dziecko nawet za miesiące wakacyjne.

Zasady stosowania ulgi do dzieci pełnoletnich uczących się, które nie uzyskały dochodów (przychodów) lub których dochody (przychody) uzyskane w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 3.089 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27f ustawy) prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tejże ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym utrzymywał pełnoletnie dzieci:

a) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

b) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów1 podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskiwały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2020 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej

  • w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Rodzic korzysta z ulgi na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę

Zgodnie z ustawą dziecko, które zakończyło naukę, przestaje być uczniem w momencie gdy otrzyma świadectwo. Natomiast jeżeli zamierza kontynuować edukację nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.

Oznacza to, że:

  1. dla ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące w roku,
  2. dla maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
  3. dla maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące w roku,
  4. dla studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące w roku w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,
  5. dla studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.

Szkołami warunkującymi skorzystanie przez rodzica z ulgi na pełnoletnie dziecko uczące się są:

  • szkoły ponadgimnazjalne, podstawowe i ponadpodstawowe
  • uczelnie publiczne i niepubliczne
  • wyższa szkoła oficerska

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Więcej na temat urlopów znajdziesz na naszym Blogu w kategorii Przepisy.

Dodaj komentarz