cyfrowy wizerunek ludzkiego mózgu

Warunki odliczenia kosztów na B+R

Przedsiębiorca płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty B+R – rodzaje kosztów

Za koszty uzasadniające zmniejszenie podstawy opodatkowania uznaje się takie koszty jak np.: należność z tytułu wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych wynagrodzeń określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r., na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo rozwojową, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego.
Za powyższe oraz inne koszty  związane z wykonywaniem tego typu działalności można uznać także zaliczane do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Jednak nie można odliczyć wszystkich kosztów, a jedynie ich procentową część. W przypadku mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców jest to 50% kosztów.

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.